Yeminli Mali Müşavirler gerçek ve tüzel kişilerin veya bunlara ait teşebbüs ve işletmelerin mali tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri , muhasebe prensibleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre incelendiğini tasdik etmek. Bu incelemeler ve tasdik sırasında yeminli mali müşavir, kendi mesleki sorumluluğu altında ve bağımsız çalışır .

Yeminli Mali Müşavirlik niteliğini taşıyan birden çok meslek mensubu , çalışmalarını, ortaklık bürosu veya T.Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulan şirket şeklinde birleştirebilirler (3568 sayılı kanun md.45/4)

I.1. İhracatta Kdv İadesi Tasdik Raporu

Katma Değer Vergisi Kanunu\'nda (Md.11) yer alan ihracat teslimleri ile imalatçıların, ihraç kaydıyla ihracatçılara yaptığı teslimlerden doğan Katma Değer Vergisi iade ve işlemleri .

I.2. Uluslararası Taşımacılık Kdv İadesi Tasdik Raporları

Katma Değer Vergisi Kanunu\'nun 14.maddesi ile vergiden müstesna tutulan uluslararası taşımacılık işlemlerinden doğan KDV iade ve işlemleri .

I.3. Aracılara İlişkin Kdv İstisnası Tasdik Raporları

Katma Değer Vergisi Kanunu\'nun 13/a-b maddelerinde yeralan işlemler neticesinde doğan KDV iadeleri ve / veya mahsuplarının teminat gösterilmeksizin yapılabilme işlemleri .

I.4. Temel Gıda Maddelerinde Kdv İadesi Tasdik Raporları

Katma Değer Vergisi Kanunu \'nun 29/2 .maddesinde yeralan işlemler neticesinde doğan KDV iadeleri veya mahsuplarının teminat gösterilmeksizin yapılabilme işlemleri .

I.5. Yeniden Değerleme Tasdik Raporları

Vergi Usul Kanunu\'nun mükerrer 298.md.sinde yer alan \"Yeniden Değerleme\" hükümlerinin uygulanması kapsamında , yeniden değerlemeye esas alınan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin tutarı Maliye Bakanlığınca belirlenen miktarı aşan kurumlar vergisi mükelleflerinin yeniden değerlenmiş iktisadi kıymetleri üzerinden amortisman ayrılabilme işlemleri .

I.6. Değer Artış Fonunun Sermayeye Eklenmesi

Yeniden Değerleme sonucu oluşan değer artış fonunun kurumlarca sermayelerine eklenmesi işlemleri .

I.7. Vakıfların Muafiyet İstisnası Tasdik Raporları

Vakıflar ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşların vergiden muaf tutulabilmeleri için gerekli şartların devam ettiğinin tespitine dair işlemler.

I.8. Yatırım İndirimi Tasdik Raporları

Yatırım Teşvik Belgesine bağlı olan ve proje tutarları toplamı her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenen hadleri aşan yatırımlarını yıllık beyannamelerinde gösteren mükelleflerin fiilen yatırım indirimi istisnasından yararlanabilmeleri işlemleri.

I.9. Beyannamelerin Tasdiki

Maliye Bakanlığının 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik , Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine uygun olarak vereceği yetkiler dahilinde; 23.02.1995 gün ve 14 sayılı Tebliğ uyarınca ;

a)Gelir Vergisi Beyannamesi
b)Kurumlar Vergisi Beyannamesi
c)Tasfiye ve Birleşme Beyannameleri

Yeminli Mali Müşavirlerce denetlenip tasdik edilebilmektedir.

I.10. Radyo Ve Televizyon Yayın Kuruluşlarının Reklam Gelirleri Tasdik Raporu

3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun hükümleri ve Radyo ve Televizyon kuruluşları Reklam Yayın İlkeleri ve Usulleri ile Reklam Gelirleri Üst Kurul Paylarının Ödenmesi Hakkın da yönetmelik hükümlerinin 26.maddesi gereğince üst kurul, kuruluşların reklam gelirlerinin ve buna isabet eden üst kurul paylarının kanun ve bu yönetmelik hükümlerine uygun ve doğru bir şekilde beyan edilip edilmediğinin tespiti işlemleri .

I.11. Bankalar Kredi Raporu

3182 sayılı Bankalar kanununun 46. Maddesi ile müşterilere açılacak krediler ve verilecek kefalat yada teminatların Maliye Bakanlığınca belirlenen hadleri geçmesi halinde alınacak hesap durumu belgesi ile eki bilanço ve kar-zarar cetvellerinin genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluğunun tespiti dair işlemler.