7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunun 39/7 maddesi 08/09/2003 tarih , 25223 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren sigorta ve Reasürans şirketlerinin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşlarınca denetlenmesi Hakkındaki yönetmelik hükümlerine ;

Bağımsız dış denetim , şirketlerin hesap ve işlemleri ile mali tablolarının kuruluşlarca görevlendirilen yetkili denetim elemanları tarafından bu kuruluşlar adına , denetim ilke ,esas ve standartlarına göre incelenmesi ve bu inceleme sonuçlarına dayanılarak , Kanun' un 39 uncu maddesi uyarınca düzenlenip ilan edilen ve Müsteşarlığa gönderilen mali tabloların , Kanunlara ve ilgili diğer mevzuata göre gerçeği yansıtıp yansıtmadığının tespiti ve rapora bağlanmasıdır.

Şirketler nezdinde denetim yapmakla görevlendirecekleri denetçilerin , sigortacılık alanında bilgi ve deneyim sahibi olduklarını ya da 01.06.1989 tarih ve 3568 sayılı Kanun hükümleri uyarınca çalışanlar listesinde kayıtlı meslek mensubu olarak fiilen denetim işlerinde en az üç yıl çalışmış olmaları gerekmektedir.

Yönetmelik hükümleri dahilinde denetim yapmak isteyen kuruluşlar anılan yönetmelikte belirtilen koşulları taşıdıklarını gösteren belgelerle birlikte Hazine Müsteşarlığına başvurmaları gerekir. Müsteşarlık , uygun görülen kuruluşları Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği vasıtasıyla duyurur .
Bu hüküm uyarınca izin verilen kuruluşlar , söz konusu yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını ilgilendiren , kurucuları , yöneticileri ve denetim elemanlarına ilişkin her türlü değişikliği bir ay içinde Müsteşarlığa bildirmekle yükümlüdürler.Müsteşarlık , bu yönetmelik ile Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ ve Tebliğe göre yapılan diğer düzenlemeler ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik , Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ve bu kanuna göre yapılan diğer düzenlemelerle belirlenen nitelikleri kaybeden ; yasaklara , denetim ilke ve kurallarına uymayan ve düzeltilebilir nitelikte aykırılıkları yapılan uyarıya rağmen verilen süre içinde düzeltmediği tespit edilen kuruluşları bu yönetmelik dahilinde faaliyette bulunacak kuruluşlar arasından çıkarır.Bu yönetmelik hükümleri dahilinde kuruluşlar tarafından düzenlenen raporun gerçeğe aykırı veya yanıltıcı içerik taşıması halinde müsteşarlık ilgili kuruluşu listeden çıkarır.