Bağımsız dış denetleme , 2499 sayılı kanun çerçevesinde ortaklıklar ile aracı ve yardımcı kuruluşların hesap ve işlemlerinin bağımsız dış denetleme şirketlerince görevlendirilen yetkili denetleme elemanları tarafından bu kuruluşlar adına denetleme ilke , esas ve standartlarına göre incelenmesi ve mali tabloların 2499 sayılı kanun çerçevesinde , gerçeği yansıtıp yansıtmadığının tespiti ve rapora bağlanmasıdır .

Bağımsız denetimin amacı , genel planda ekonomik birimlerin mali tablolarının belirli standartlara uygun olarak gerçeği aksettirdiğinin ve söz konusu birimin mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını tarafsız bir biçimde ortaya koyup koymadığının , yetki ve mesleki yetenek sahibi kişi veya kuruluşlarca değerlendirilerek bu konuda görüş bildirilmesi olarak da tanımlanabilir.

Bu yüzdendir ki , bağımsız denetim , hiçbir şekilde kamu denetimi ile eşanlamlı olmadığı gibi , esas aldığı denetim prensipleri ve uyguladığı denetim teknikleri yönünden de önemli farklar göstermektedir.Bağımsız kuruluşlar tarafından denetim yaptırılması gereksinimi iki nedenden kaynaklanmaktadır ;

a) Bankalar ve çok sayıda ortağı bulunan halka açık şirketler gibi mali durumu ve faaliyet sonuçları kamuyu ilgilendiren ekonomik birimlerin bağımsız kuruluşlarca denetlenmesi bu şirketlerin mali tablolarına belli bir güvenilirlik kazandırmaktadır. Denetim bu şekliyle , söz konusu şirketlere sunulan bir hizmet niteliği taşımaktadır. Bu nedenle , denetim ücretinin denetlenen şirket tarafından ödenmesi suretiyle, hizmetin maliyetlerine faydalanan firmalar tarafından katlanılması, mantıklı görülmektedir.

b) Devlet denetlediği firmalardan vergi tahsil ettiğinden , söz konusu münasebet içersinde bir "taraf" teşkil etmektedir. Devlet tarafından yapılan denetimde, maliye politikası ve vergi gelirleri nedeniyle , kamu yararı ve "yasalara uygunluk" ağırlık taşımaktadır. Oysa , bağımsız denetim kuruluşları , tarafsız olarak verecekleri hizmetlerle , mali tabloların kullanıcılarına , muhasebe prensiplerine uygun araçlar ve ileriye dönük kararlarında kolaylıklar sağlayabilmektedir.