Merkez Bankası ve diğer kamu denetim kuruluşları aracılığıyla uygulanan denetimler ve bankaların kendi iç denetim organları aracılığıyla yürüttükleri kontroller, bağımsız denetimin işlevlerine eşdeğerde olamamaktadır. Bunun nedeni , Merkez Bankası ve diğer kamu denetçilerinin , Hazine lehine bir denetim uygulaması , banka teftiş kurullarının ise yönetime bağımlı ve iç kontrolü sağlamaya yönelik bir çalışma yöntemlerinin bulunmasıdır. Bankaların , Türk Ticaret Kanunu ve Bankalar Kanunu uyarınca görevlendirilen denetçileri de bağımsız denetimden beklenen yararları sağlayabilecek bir statü ve düzeyde örgütlenmemiştir. Öte yandan , bağımsız denetim ,sonuçları ile gerek kamu denetçilerinin gözetim amacına , gerekse iç denetçinin iç kontrol amacına katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle , uluslararası uygulamada banka bağımsız denetçileri , çalışmaları sırasında uygulayacakları denetim tekniklerinin belirlenmesinde ve güvenilirliğinin sağlanmasında yararlandıkları iç denetimin , belirleyebildikleri zaaflarını , denetim raporundan bağımsız bir yönetim raporu ( ya da teknik terimle \"zaaflar raporu\" ) ile banka yönetimine bildirme yoluna sık sık başvurmaktadırlar.

Bankalar , her yılın Eylül ayı sonuna kadar o yıl için denetim yaptıracakları kuruluşun adını Hazine Müsteşarlığına ve Merkez Bankasına bildirir.

Bankalar denetim yaptırdıkları kuruluşu değiştirmek istediklerinde , durumu , gerekçesiyle birlikte Müsteşarlığa ve T.C.Merkez Bankasına bildirmek zorundadır.

Kuruluşlar hazırlayacakları denetim raporlarını yıl sonunu takip eden dört ay içinde tamamlamak ve birer nüshasını Müsteşarlığa, Merkez Bankasına ve ilgili bankaya vermek zorundadırlar.

Bağımsız denetim kuruluşları , Müsteşarlık ve bankaya gönderilen denetim raporunda yer alan mali tablolardan farklı bilgileri içeren ayrı bir denetim raporu düzenleyemezler.

Kuruluların hazırlayacakları raporun esasları ve içeriği Müsteşarlığın görüşü alınarak T.C.Merkez Bankasınca tespit edilir.

Kuruluşlar ve bu kuruluşlarda her ne nam altında olursa olsun görev yapanlar ile ortakları , denetledikleri bankada yönetim ve danışma işleriyle iştigal edemez ve bu bankalarla borç ilişkisine giremezler.

Kuruluşlar , ortakları ile esas mukavelelerinde meydana gelen değişiklikleri, bir ay içinde Müsteşarlığa bildirmekle yükümlüdürler , (T.C.Merkez Bankası 09.03.1991 gün ve 2 No.lu Tebliği )